החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
חיפוש חוגים
דלג על חיפוש חוגים
הרשמה בקליק ראשון
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים
לוח אירועים

קול קורא עלמא

טופס רישום מקוון-

*

 

*

 

*

 

 

*

 

טען קובץ

 

טען קובץ

*אני מאשר/ת בזאת שאני פנויה בתאריכי האודישן,
התחרות וקורס הקיץ של בת שבע כפי שמצויינים בהוראות

 


*

*

 

טען קובץ

*

 

טען קובץ
*הקלד את הקוד הבא
Captchaהקשב והקלד את הקוד שתשמע

 

 

 

 

תקנון תחרות עלמא – קטגוריית סולו
כללי:
1. עיריית ראשון לציון, באמצעות אגף התרבות בחברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ, מזמינה תלמידי מחול מקומיים בגילאי 14-18 לקחת חלק בתחרות "עלמא" במסגרתה יתחרו חמישה רקדנים שיבחרו מכלל המתמודדים, בריקוד סולו.
2. הפרס למקום הראשון: מימון מלא של קורס הקיץ של להקת המחול בת שבע.
3. אם המחול בוער בעצמותיכם, אם אתם רוצים לקבל כלים נוספים לטכניקה ולהבעה התנועתית, אם אתם חיות במה ואם אתם עומדים בדרישות הסף, מוזמנים למלא את טופס ההצטרפות בלינק הבא:
_________________
4. תנאי הקבלה, ההתמודדות והזכייה ייצמדו למתואר בתקנון זה.
תנאי סף למועמדות:
1. המתמודדים מתבקשים למלא את טופס הרישום המקוון, בו יש לפרט את ניסיונכם כתלמידים למחול, לצד פרטים אישיים והמלצת המורה. יש למלא את הטופס לא יאוחר מיום שני, 23.3.20 בשעה 12:00.
2. בנוסף, בעת שליחת הטופס המועמדים מתחייבים שהם פנויים להגיע לאודישן שיתקיים ב 20.4.20, לתחרות שתתקיים ב 5.5.20 ולקורס הקיץ של בת שבע שיתקיים בין התאריכים 5-10.7.20. 
3. כל אחד מהמועמדים מתבקש לצרף תמונה מעודכנת ומאושרת ע"י הוריו להעברה לצדדי ג' כולל קרדיט לצלם ברזולוציה ומשקל גבוהים ככל האפשר, וכן כתב ויתור והתחייבות חתום בנוסח המצורף למסמך זה כנספח א'.
4. המועמדים מחויבים להיות תושבי העיר ראשון לציון.
5. אורך הסולו – עד 3.5 דקות. סגנון פתוח.
6. בהגשת הצעתו המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאין הוא זכאי לכל תשלום ו/או תמורה בגין הופעתו וכי החברה העירונית משקיעה משאבים כספיים ואחרים ומאפשרת את השתתפות המתמודדים מתוך מחווה של רצון טוב ולשם קידום יצירה מקומית.
אופן בחינת ובחירת הרקדנים
1. שלב א
תיבדק עמידתן של ההצעות שהוגשו בתנאי הסף הנ"ל.
2. שלב ב
מתמודדים שעמדו בתנאי הסף יוזמנו לאודישן שיתקיים ביום שני, 20.4.20 בין השעות 17:00-20:00. במסגרת האודישן, ועדה של 4 שופטים תבחר את חמשת המתמודדים המובילים שיתחרו בתחרות עלמא 2020. האודישן יהיה מורכב משיעור טכניקה ולמידת קומבינציה.
המתמודדים יבחנו על- פי הקריטריונים הבאים:
2.1  רמת הטכניקה
2.2  ביצוע
2.3  מקוריות
2.4  פוטנציאל להצטרף לעולם המחול כרקדנ/ית מקצועי/ת
חברי הועדה לבחירת הרקדנים – שלב האודישן
1. אלינור אינדיך- ויסמן. מנהלת תחום אמנויות הבמה החה"ע ראשל"צ.
2. שלוש/ ארבע מנהלות/ מורות מקצועיות מטעם החברה העירונית – שמן יפורסם בהמשך.
חברי הועדה לבחירת הרקדנים – התחרות המרכזית
1. דנה רוטנברג
2. יענקלה פילצר
3. סימור דניאל
4. גיל קרר
5. תיבדק אפשרות של שופט/ת חמישית

רשימת המופיעים
החברה העירונית תפרסם את רשימת הזוכים ותודיע באופן אישי לכל רקדנ/ית שתבחר/יבחר להתחרות במסגרת תחרות "עלמא".
נהלי תחרות עלמא
1. המתמודדים שיבחרו לקחת חלק בתחרות עלמא יקיימו פגישה עם נציג החברה העירונית בה יוסבר להם מיקום הבמה, שעת הגעה ובניית תאורה, שעת מופע, הציוד הקיים במקום/במה וכן הציוד שעל הרקדנים לצורך קיום הופעתם.
2. בפגישה זו יציגו המתמודדים את קטע הסולו שלהם על מנת שהחברה העירונית תאשר את הריקודים שיבוצעו בתחרות. מיום זה הרקדנים אינם רשאים לעשות שינוי בתכנים ללא אישור החברה העירונית מראש ובכתב. כמו כן, האמנים במהלך הופעתם ימנעו מלהציג אמירות ו/או עמדות ו/או תכנים פוגעניים וכן ימנעו מלהציג תוכן ו/או עמדה ו/או אמירה בשם החברה העירונית ו/או עיריית ראשון לציון ו/או בשם מי מטעמן.
3. פרק הזמן אשר יוקצה להופעת כל רקדן הוא עד 5 דקות.
שונות
1. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל גב' אלינור אינדיך ויסמן במייל elinoriv@htrl.co.il וזאת עד ליום חמישי, 26 במרץ 2020.
2. אין החברה העירונית מתחייבת לבחור ברקדנ/ית כלשהם ותהא רשאית לבטל את המיזם כולו או חלקו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדית.
3. כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה, יחולו על הרקדנים ולא יוחזרו להם בשום מקרה.
4. יובהר כי ההליך אינו מכרזי וכי אין לראות לראות במסמך זה משום התחייבות כלשהי של החברה העירונית לביצוע המזם ו/או להתקשר עם מי מהמגישים.
5. החברה העירונית תהא רשאית לדרוש מן המשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות על פי שיקול דעתה, לשביעות רצונה המלא.
6. על המשתתף לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה.
7. החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בפניה זו ובנספחיה לרבות בכל תנאי מתנאיה ומועד הגשת ההצעות. השינויים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמך זה.

 

 

 

 

 


נספח א' - כתב אישור התחייבות ושיפוי בלתי חוזר
לכבוד:
החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ ח.פ. 511476326
מרחוב ז'בוטינסקי 95, ראשון לציון (להלן: "החברה העירונית")
אנו הח"מ __________________ (להלן: "הלהקה" או "האמן") מתחייבים בזאת כלפי החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ כדלקמן:
1. והואיל והמשתתפים העבירו/מעבירים לשימוש החברה העירונית צילומים ו/או תמונות ו/או סרטים ו/או יצירות אשר יפורסמו לציבור במדיות השונות, עיתונות, פרסום חוצות, אינטרנט, אתר החברה העירונית ועוד.
2. האמן מצהיר ומתחייב כי כל התמונות ו/או הצילומים ו/או הסרטים ו/או היצירות אשר יועברו לשימושה של החברה יהיו "מותרות לשימוש" ע"י החברה העירונית לרבות לאחר הסדרת כל "זכויות הקניין" וזכויות השימוש ביצירות האמורות הן ביחס לאמן והן ביחס לצדדי ג'.
3. האמן מצהיר כי יודיע לחברה העירונית בכתב את שם הצלם ו/או בעל הזכויות הקנייניות לשם מתן "קרדיט" ככל ונדרש. היה והאמן לא יודיע לחברה העירונית דבר הצורך לרשום "קרדיט" לטובת שם הצלם ו/או בעל הזכויות הקנייניות ואת שמו אזי תהיה החברה אחראית באופן שלם ומוחלט בגין ובקשר לכך.
4. האמן מצהיר ומתחייב כי יהיה אחראי באופן שלם מלא ומוחלט לכל תביעה ו/או נזק ו/או הפסד כספי ו/או אחר אשר יוטלו על החברה העירונית בגין ובקשר לצילומים ו/או התמונות ו/או הסרטים ו/או היצירות אשר הועברו לשימוש החברה העירונית.    
5. אנו מתחייבים באופן בלתי חוזר לפצות ולשפות את החברה העירונית עם דרישתה הראשונה בגין כל סכום כסף שיפסק לחובת החברה העירונית בכל הליך שיפוטי הנובע מתביעה בגין ובקשר לצילומים ו/או תמונות ו/או סרטים ו/או יצירות אשר הועברו ע"י האמן ו/או מי מטעמה. התחייבותנו זו חלה גם על הוצאות ההליך כאמור לרבות הוצאות משפטיות ואחרות שיחולו ככל שיחולו לרבות שכר טרחת עו"ד. 
6. אנו מתחייבים בזאת באופן בלתי חוזר לשלם את מלוא סכומי השיפוי והפיצוי לא יאוחר מתום 30 יום מיום קבלת דרישתה הראשונה של החברה העירונית. היה ולא ישלם האמן את סכומי השיפוי והפיצוי במועד, אזי יוצמדו כל הסכומים האמורים למדד המחירים לצרכן וכן יישאו ריבית חריגה של חשבון חח"ד בבנק לאומי והכל עד למועד התשלום בפועל. 
7. כתב אישור התחייבות ושיפוי זה הינו בלתי חוזר.
8. אנו הח"מ, מאשרים בזה שקראנו והבנו את האמור בכתב התחייבות ושיפוי זה וחתמנו על כתב התחייבות ושיפוי זה בהסכמה ומרצוננו החופשי. הננו מצהירים בזאת כי אנו מוותרים על כל טענת הגנה מכל מן וסוג כנגד ביצוע האמור בכתב התחייבות ושיפוי זה.
     ולראיה באנו על החתום:
 
______________                                       __________________
            חתימה                                                              חתימה

טופס רישום מקוון
שם מלא   
כתובת 
טלפון  
גיל 
סגנון  
תמונת פספורט (מצורף)  
תמונת יח"צ במידה ויש (מצורף)  
אני מאשר/ת בזאת שאני פנויה בתאריכי האודישן, התחרות וקורס הקיץ של בת שבע כפי שצוינו מעלה  
קו"ח מקצועיים/ ניסיון כתלמיד/ה למחול. כולל תחומי עניין, שאיפות וכד' – טקסט חופשי.  
המלצת מורה (קובץ מצורף)
 
אישור הורים להשתתפות מתחת לגיל 18 (קובץ מצורף)
 

 

 


 

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד