החברה העירונית ראשון לציון - מרכז קהילה גני ראשון - page 1

ס:1712859-30
˜
פ
03-9587930
טל:
ריר
˘
רחוב
‰יל‰
˜
מרכז
ון
˘‡
‚ני ר
ם בכיוון ‰נכון
˙‡
‡נחנו מחכים לכם
ם ב„רך ‰נכונ‰
˙‡
ם ב„רך ‰נכונ‰
˙‡
ם ב„רך ‰נכונ‰
˙‡
‰יל‰
˜
מרכזי
˙
י
˙
נ
˘ ˙
פעילו
ע"‰
˘˙
יון
ˆ
ון ל
˘‡
ר
2014-2015
החברה העירונית ראשל"צ
לתרבות, ספורט ונופש
לוגו צבע מלא
C=92M=70Y=12K=0
C=77M=22Y=13K=0
C=60M=3Y=8K=0
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 16