החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
חיפוש חוגים
דלג על חיפוש חוגים
הרשמה בקליק ראשון
לנוחיותך, ניתן לחפש את המסגרת המבוקשת על פי שם הצהרון / שם הגן / שם בית הספר / חוג
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים
לוח אירועים

"קול קורא"לאיתור מפעילי תוכן לקייטנות"קול קורא" מס' 12/18 לאיתור מפעילי תוכן לקייטנות בראשון לציון

1.החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ (להלן: "החברה העירונית") מעוניינת לקבל הצעות מחיר ממפעילים, בקשר להפעלות ותכנים חווייתיים לקייטנות גני ילדים ו/או בתי ספר של הקיץ 2018 וביה"ס של החגים.

2. המדובר בקייטנות העתידות להתקיים בכ-160 גנים ובכ - 40 בתי ספר שבראשון לציון אשר יקבלו  הפעלות משתנות לאורך הקייטנה במהלך 3/6 שבועות (בחודשים יולי ואוגוסט  , סוכות , חנוכה ופסח 2018).

3."קול קורא" זה כולל  גם בקשה לקבל הצעות מחיר לביצוע הפעלות ותכנים חווייתיים לקייטנות ובתי ספר בקיץ של החינוך החרדי/תורני בראשון לציון בקיץ 2018. הקייטנות ובתי הספר בקיץ בחינוך התורני/חרדי הצפויים בקיץ 2018 עומדים על היקף של כ – 400 ילדים בכ- 4 בתי ספר וגנים. המפעילים אשר יבחרו לבצע ההפעלות בחינוך התורני/חרדי ידרשו להתאים את הלבוש ואת התכנים לקייטנות ובתי הספר של קיץ האמורים. כל משתתף אשר יבקש להגיש הצעה לביצוע ההפעלות בחינוך התורני יידרש לרשום  זאת על גבי  הצעתו. למען הסר ספק, יובהר כי משתתף יהיה רשאי להגיש הצעתו לביצוע ההפעלות בכל ביה"ס והקייטנות נשוא "קול קורא" זה .   

4.התקשרות עם מפעילים שיבחרו הינה למשך החודשים יולי אוגוסט והחגים (סוכות , חנוכה ופסח 2018 לשם קיום הפעלות בהתאם לשיבוץ מתוכנן שייקבע ע"י החברה העירונית וע"פ שיקול דעתה הבלעדי. לחברה העירונית נתונה זכות ברירה (אופציה) להאריך את תקופת ההתקשרות עם המפעילים בשנה אחת נוספת (חודשים יולי אוגוסט והחגים סוכות, חנוכה ופסח  2019) והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה העירונית. המשתתף בהגשת הצעתו מצהיר ומתחייב באופן בלתי חוזר כי הינו מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר לכך לרבות אי מימוש זכות הברירה (האופציה).

5.לאור העובדה כי ההתקשרות נשוא "קול קורא" זה כפופה, בין היתר, לתקציבים מתאימים ולהיתכנות טכנית, אזי החברה העירונית אינה מתחייבת כי כל ההפעלות יצאו אל הפועל וקיימת אפשרות כי ההפעלות האמורות או חלקן לא תתקיימנה. המפעיל בהגשת הצעתו מצהיר כי ידוע לו ושלקח את האמור בחשבון וכי הינו מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהחברה העירונית בגין ובקשר לכך.

6.מפעילים שייבחרו יהיו כפופים להנחיות החברה העירונית וכל גורם רלוונטי.

7. המפעילים שייבחרו יהיו אחראים לכל הפעולות המפורטות להלן.

8. הצגת תכנית המתאימה לשכבת גיל 3-8.

9. הקמת תפאורה ו/או מתחם עם הציוד הדרוש להפעלה (במידה ויש).

10.   אספקה ותפעול מערכות הגברה במידת הצורך.

11.   הצעות התוכן יהיו בתחומי הפעלות ספורט ותנועה, מחול, הפעלות משחק, מים, בעלי חיים, מדע חווייתי, אקרובטיקה, קרקס וכו'.

תנאי סף

12.   להלן הדרישות ופירוט תנאי הסף מהמפעילים לשם הגשת הצעות.

12.1 ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בקיום הפעלות לילדים במסגרות גדולות בארץ או בחו"ל.

12.2 המפעיל הינו בעל תעודת  עוסק מורשה בתוקף כדין / עוסק פטור.

12.3 המפעיל יציג ביטוח צד ג' בו תהיה העירייה והחברה העירונית כמוטבים נוספים על סך 1,000,000 ₪.

12.4 המפעיל יחתום על תצהיר לעניין התחייבות לעמידה בתנאי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001 המצורף ל"קול קורא"  זה ומסומן כנספח "א".

ההצעה

13.   המפעיל ינקוב בהצעתו את המחיר המבוקש עבור פעילות בודדת למשך 45 דק' מינימום לא כולל מע"מ. מציעים אשר הינם עוסקים מורשים יוסף לסכום המוצע ללא מע"מ את המע"מ בשיעורו בעת ביצוע התשלום בפועל.

14.   המפעיל ינקוב בהצעתו את האביזרים/חומרים אשר בהם יעשה שימוש בהפעלה ואשר יסופקו על ידו.

15.   המפעיל ינקוב בהצעתו לאילו גילאים מיועדת הפעילות המוצעת על ידו.

16.   המפעיל ינקוב בכמות השעות השבועיות אותן יוכל לספק בהתאם ובכפוף להוראות ה"קול קורא.    

17.   ההצעות במכרז ינוקדו וישוקללו בהתאם למשקולות כמפורט להלן:

17.1 מרכיב איכות:          30%.

17.2 גובה ההצעה:           70%.

18.   המפעיל אשר ייבחר ע"י החברה העירונית יידרש לחתום על הסכם מתאים.

19.   על המפעיל לצרף להצעתו את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים כנדרש לעיל.

20.   את כל המסמכים המעידים על עמידת המפעיל בתנאי הסף וטופס ההצעה הכולל התמורה המבוקשת ע"י המפעיל יש להכניס למעטפה סגורה אשר תימסר עד ליום _____ בשעה 15:30 (להלן: "היום הקובע") למשרדי החברה העירונית, רח' תרמ"ב 7 ראשון לציון. בתוך המעטפה יש להפריד בין טופס ההצעה לבין יתר ההצעה, כך שטופס ההצעה (והצעת המחיר הנקובה בו) יהיה במעטפה נפרדת וסגורה על גביה יהיה כתוב "הצעת מחיר".

21.   פרטים נוספים ניתן לקבל בחברה העירונית – חטיבת גיל הרך בטל':

03-9650063 שלוחה 115.

22.   אין החברה העירונית מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, כמו כן, שומרת לעצמה החברה העירונית את הזכות לנהל מו"מ עם המפעילים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות.

23.   החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את הצעתו של מפעיל, לגביו היה לחברה העירונית ניסיון רע או כושל במהלך השנים האחרונות, לרבות במקרה של אי שביעות רצון משמעותי מעבודתו או הפרת חוזה על ידי המפעיל או חובות כספיים לחברה העירונית וכיו"ב.

24.   החברה העירונית תהיה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות הקול קורא ותנאיו, או בשל חוסר התאמה לדרישות הקול קורא או בשל היעדר התייחסות מספיקה לפרט מפרטי הקול קורא, אשר מונע מהחברה העירונית להעריך את ההצעה כדבעי.

25.   החברה העירונית תהיה רשאית לבחור מפעיל אחד או מספר מפעילים לשם ביצוע העבודות נשוא "קול קורא" זה הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. יודגש, כי החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם מספר מפעילים ומהמפעיל בהגשת הצעתו מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה העירונית בגין ובקשר לכך.

 

בברכה,

החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מנספח א'

לכבוד,

החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ

 

אדון/גברת נכבד/ה,

 

הנדון: התחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין

 

אני הח"מ ___________ נושא ת"ז מס' ___________, מורשה חתימה מטעם  _______________ ח"פ/מס' זיהוי _______________ (להלן: "המשתתף"), לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

1.       הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001 (להלן: "החוק"), והתקנות לפיו, חל עלי כנותן השירותים במסגרת "קול קורא" לאיתור מפעילי תוכן לקייטנות בראשון לציון שפורסם ע"י החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ (להלן: "החברה העירונית").

 

2.       הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק חל איסור על העסקת בגיר ללא קבלת אישור, מראש, של משטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה הן על ידי הבגיר המועמד לעבודה או על ידי המעביד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום של תעודת הזהות של הבגיר המועמד לעבודה, והכל בהתאם לחוק.

 

3.       הנני מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם לחברה העירונית בכל עת שאדרש.

 

4.       הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

 

 

_______________      ________________       _______________       ________________

        שם פרטי                       שם משפחה                                    תאריך                           חתימה

 

 

אימות חתימה

 

אני הח"מ, עו"ד ________________ מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפניי במשרדי ה"ה _________________, נושא ת"ז מס' ________________ / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתתו. הריני לאשר כי בהתאם לכל דין ה"ה ________________ מוסמך לחייב בחתימתו את המשתתף.

 

 

 

תאריך

 

חתימה

  

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד