החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
חיפוש חוגים
דלג על חיפוש חוגים
הרשמה בקליק ראשון
לנוחיותך, ניתן לחפש את המסגרת המבוקשת על פי שם הצהרון / שם הגן / שם בית הספר / חוג
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים
לוח אירועים

קול קורא להקמה והפעלת בר רחוב במדרחוב רוטשילד

הזמנה לקבלת הצעות להקמת והפעלת בר רחוב במדרחוב רוטשילד בראשון לציון 


 1. החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ (להלן: "החברה העירונית") מזמינה בזאת יזמים להגיש הצעות עבור הקמה והפעלה של בר רחוב במדרחוב רוטשילד (להלן: "המדרחוב") בחודשי הקיץ (סוף אפריל – אוקטובר 2018), בשעות הערב והלילה, חמישה ימים בשבוע לפחות.
 2. החברה העירונית ו/או עיריית ראשון לציון תספק לזוכה ציוד הושבה לכ-220 איש, לרבות, שולחנות בר וכסאות בר, ספסלי קק"ל, ספסלי ישבה ושולחנות נמוכים, עמדת בר ותשתיות חשמל במצבם ׁ) AS-ISׂׂ(  הזוכה יהא אחראי באופן בלעדי להחזיר את ציוד ההושבה כפי שקיבל אותו, בשלמותו ובמצב תקין. בנוסף, החברה העירונית תסייע במידת האפשר וככל שלא תקום מניעה, בפרסום הפעילות ברשתות החברתיות ובאמצעים הקיימים לרשותה וביחסי ציבור והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. יצוין, לכל אורך התקופה מתוכננות פעילויות במתחם במימון עיריית ראשון לציון ו/או החברה העירונית, כגון, שבוע הספר, פעילות לילדים בימי א' וה' בחופשת הקיץ, אירועי מוסיקה בחודשי הפעילות של הבר, ירידי דוכנים, שוק לילה ועוד. יובהר, כי אין באמור כדי להטיל חובה על החברה העירונית ו/או עיריית ראשון לציון לקיים את הפעילויות האמורות ו/או חלקן ולא תקום למציע טענה ו/או דרישה בגין ובקשר לאי קיום מי מהפעילויות.   
 3. הזוכה יידרש להפעיל עמדות בר, אשר ימכרו משקאות אלכוהוליים, משקאות קלים ומזון במדרחוב והכל בהתאם לקבוע בכל דין. ימי ושעות הפעילות, פריסת ומיקומם המדויק של הדוכנים, מספר הזוכים שיפעלו בו זמנית וכו' יקבעו על ידי החברה העירונית, על פי שיקול דעתה. יובהר כי מחירי המשקאות והמזון שימכרו יהיו בפיקוח החברה העירונית וכפופים לאישורה. כל הפעילות שתבוצע על ידי הזוכה, לרבות קבלת רישוי, תיעשה על חשבון ובאחריות הזוכה.
 4. העירייה ו/או החברה העירונית לא יגבו תשלום מהזוכה בגין הצבת עמדות הבר או הפעילות במקום.
 5. בנוסף לאמור לעיל, הזוכה יהא אחראי, בין היתר גם:

5.1. לקבלת אישור משרד הבריאות וכל דרישה אחרת בהתאם לדין החל;

5.2. הכנת תוכנית בטיחותית מאושרת על ידי מהנדס הבטיחות;

5.3. קבלת כל האישורים וההיתרים הדרושים לשם בר רחוב.

 1. להלן התנאים המקדמיים להשתתפות ב"קול קורא":

6.1. המציע הוא בית עסק פעיל בתחום חיי הלילה והבילויים, שעיקר עיסוקו הוא מכירת משקאות משכרים לצריכה במקום, ואשר הינו בעל ניסיון של שלוש השנים בהפעלת עסקים שעיקר עיסוקם הוא מכירת משקאות משכרים לצריכה במקום.

6.2. למציע רישיון עסק למכירת משקאות משכרים לצריכה  במקום עסקו של המשתתף.  

6.3. על המציע לנהל ספרי חשבונות כנדרש ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו - 1976.

6.4. המציע הינו בעל אישור תקף על ניהול פנקסים כדין (או אישור שהוא פטור מלנהלם)

מאת פקיד השומה האזורי או רו"ח מוסמך וכן אישור על ניכוי מס במקור.

6.5. המציע הינו בעל תעודת היתר לעסוק עם גופים ציבוריים מאת שלטונות מע"מ.

6.6. המציע הינו בעל רישיון עוסק מורשה בתוקף כדין.

6.7. במידה והמציע מעסיק עובדים, מי שמנהל תיק ניכויי/ם לעובדיו, ומשלם עבורם את   כל התנאים הסוציאליים.

 1. תקופת ההתקשרות תהיה לשנה אחת, עם זכות ברירה לחברה העירונית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופת אופציה נוספת בת שנה אחת בלבד והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה העירונית. המשתתף בהגשת הצעתו מצהיר ומתחייב באופן בלתי חוזר כי הינו מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר לכך לרבות אי מימוש זכות הברירה (האופציה).
 2. יובהר כי החברה העירונית תהא רשאית בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת האופציה לסיים את ההתקשרות, מכל סיבה שהיא לרבות, במקרה של מטרדי רעש, בהודעה מראש של 5 ימים והזוכה מתחייב לפנות את המתחם לאלתר ולהחזיר את הציוד במצב תקין ושמיש כפי שקיבל אותו. המשתתף בהגשת הצעתו מצהיר ומתחייב באופן בלתי חוזר כי הינו מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר לכך.
 3. הזכיין אשר ייבחר ע"י החברה העירונית יידרש לחתום על הסכם מתאים וכן להפקיד ערבות בנקאית כדין בסך של 30,000₪ לפקודת החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ להבטחת עמידתו וקיום כלל מחויבויותיו תחת חוזה ההתקשרות.
 4. הזכיין אשר ייבחר ע"י החברה העירונית יידרש להציג  אישור ביטוח בנוסח אשר יצורף בהסכם ואשר יכלול בין היתר, ביטוח צד ג' בגבולות אחריות של סך 1,000,000₪ בו תהיה עיריית ראשון לציון והחברה העירונית ירשמו כמוטבים.
 5. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל מר משה קליסקי בדואר אלקטרוני: moshek@rishonlezion.muni.il וזאת עד ליום 14.3.2018.
 6. על המציע לצרף את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים כנדרש לעיל וכן לצרף:

11.1          תיאור של המציע, פעילותו וניסיונו, לרבות אסמכתאות והוכחות להיכרות עם חיי הלילה בעיר ולניסיון בהפעלת עסקים בתחום זה;

11.2          העתק רישיון עסק למכירת משקאות משכרים לצריכה במקום עסקו של המשתתף;

11.3          חוויית הלקוח: תפריט מוצע הכולל משקאות אלכוהוליים, משקאות קלים ומזון, פעילויות נוספות, אירועים, עיצוב המרחב, מיתוג וכו'.

11.4          שיווק: תכנית השיווק של המציע ודרכים למשיכת קהל היעד.

 

12      את כל ההצעות יש להכניס למעטפה סגורה. את המעטפה הסגורה יש להגישה עד ליום 20.3.2018 בשעה 15:30 (להלן: "היום הקובע") למשרדי החברה העירונית, רח' תרמ"ב 7 ראשון לציון.

13      ההצעות אשר תמצאנה ראויות יוצגו בפני ועדת ההיגוי של החברה העירונית.

14      החברה העירונית תהיה רשאית לבחור זוכה אחד או מספר זוכים לשם ביצוע העבודות נשוא "קול קורא" זה. המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה העירונית בגין ובקשר לכך. יובהר, כי אין בבחירת מספר זכיינים ע"י החברה העירונית כדי לגרוע מחובת הזכיין לעמוד בכל התחייבויותיו על פי "קול קורא" זה.

15      אין החברה העירונית מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי ותהא רשאית לבטל את "הקול קורא" כולו או חלקו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדית. כמו כן, שומרת לעצמה החברה העירונית את הזכות להתקשר עם כל מספר של מציעים שתמצא החברה העירונית לנכון, לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות ולעשות על פעולה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה העירונית, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה העירונית ו/או מי מטעמה בשל כך.

16      למען הסר ספק, הליך זה אינו מהווה מכרז ואינו כפוף להוראות דיני המכרזים.

 

 

        אלי פולק, מנכ"ל

החברה  העירונית ראשון לציון

לתרבות ספורט ונופש בע"מ

 

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד