החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
חיפוש חוגים
דלג על חיפוש חוגים
הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות
חיפוש חוגים
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים
לוח אירועים

קול קורא למתן שירותי עריכה אומנותית והפקה לחגיגות שנות השבעים למדינת ישראל

 

הזמנה להשתתפות ב"קול קורא" 04/18

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי עריכה אומנותית והפקה לחגיגות שנות השבעים למדינת ישראל שיערכו בראשון לציון

 1. החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ (להלן: "החברה העירונית") מזמינה בזאת מפיקים למתן שירותי עריכה אומנותית והפקה של חגיגות 70 שנה למדינת ישראל שיערכו בחודש אפריל 2018 במספר אתרים בעיר ראשון לציון (להלן: "האירועים"). הזוכה יידרש במסגרת מתן השירותים, בין היתר, למתן רעיונות והצעות לעריכת מופעים תחת נושא 70 שנה להקמת מדינת ישראל וכן הפקה בפועל, הפקת תוכן וניהול הפקה לאירועים.
 2. המפיק יהיה אחראי, בין היתר:

2.1. לקידום וביצוע ההחלטות האמנותיות, התכניות וההפקתיות שיתקבלו בוועדות ההיגוי, בשיתוף ובתאום מלא עם החברה העירונית, יח"צ, מידיות שונות וגורמים מקצועיים רלוונטים נוספים. 

2.2. לגיבוש ועריכת תוכן למושבים ולמופעים, תוך פיקוח על איכותם ובחירה מוקפדת של כלל המשתתפים בהם.

2.3. ליצירת שיתופי פעולה עם גורמים ממסדיים בארץ, בין היתר, שותפות להגשה וניסוח הבקשות לקבלת תמיכה מגופים אלה.

2.4. על כל הפעילות בכל הנוגע לקיום הארועים, בין היתר, על הוצאה לפועל וביצוע ההחלטות האמנותיות, התכניות וההפקתיות שיתקבלו בוועדות ההיגוי, בשיתוף ובתאום מלא עם החברה העירונית, יועץ אומנותי, יח"צ, מידיות שונות וגורמים מקצועיים רלוונטים נוספים. 

2.5. סיוע להתקשרות עם אומנים, תשתיות וכיו"ב.

2.6. להכין את כל הנתונים והמידע לצורך קבלת האישורים, ההיתרים והרישיונות שידרשו לשם עריכת הארועים וכן יפנה לכל הגופים המוסמכים על פי דין לקבלת כל אישורים, היתרים והרישיונות הנדרשים על פי דין לקיום הארועים באתרים ובמועדים שיקבעו.

2.7. להעביר את כל המידע הנדרש לגופים המוסמכים ובכלל זה: משטרת ישראל, עיריית ראשון לציון, מד"א ומכבי אש. המפיק מתחייב לפעול בהתאם להנחיות כל רשות ו/או מוסד בגין ובקשר להפקת הארועים.

2.8. על התוכן הוויזואלי, מדיה כתובה ודיגיטלית וכל הכרוך והקשור לכך בארועים, בכפוף לאישור החברה העירונית.  

2.9. להסדרת כל נושא אבטחה וסדרנות בהתאם לדרישות כל רשות ו/או מוסד מוסמך לרבות משטרת ישראל, פיקוד העורף ועיריית ראשון לציון, ככל ויידרש.

2.10.     באופן שלם ומוחלט על הקמות במות, ציוד טכני, הגברה, תאורה ועוד היכן שיידרש.

 1. להלן התנאים המקדמיים להשתתפות ב"קול קורא":

3.1. המציע בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בהפקת ארועים ארציים בסדר גודל של לפחות 10,000 משתתפים.

3.2. המציע בעל ניסיון מוכח בהפקת ארוע ארצי אחד לפחות בעלות של למעלה מ- 500,000 ₪ (כולל מע"מ) באחת מהשנים 2014-2016.

3.3. המציע בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בעריכת ובבניית תכנים ואירועים בתחומי התרבות והאמנות בגופי תרבות ומוסדות ציבוריים, וכן בייעוץ אמנותי, הובלה והנחיית יוצרים ואמנים עבור אירוע בהיקף הדומה לחגיגות, סדר גודל של לפחות 10,000 משתתפים. בכדי להוכיח עמידתו בתנאי סף זה המציג יציג אישורים מתאימים, לרבות, מכתבי המלצה.

3.4. למציע ניסיון מוכח בהזמנת שירותים מספקי משנה בדרך של פרסום מכרזים פומביים ו/או הצעות מחיר ו/או בכל דרך אחרת המאפשרות תחרות בין מציעים בתנאים שוויוניים ומוגדרים מראש.

3.5. על המציע לנהל ספרי חשבונות כנדרש ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו -

1976.

3.6. המציע הינו בעל אישור תקף על ניהול פנקסים כדין (או אישור שהוא פטור מלנהלם)

מאת פקיד השומה האזורי או רו"ח מוסמך וכן אישור על ניכוי מס במקור.

3.7. המציע הינו בעל תעודת היתר לעסוק עם גופים ציבוריים מאת שלטונות מע"מ.

3.8. המציע הינו בעל רישיון עוסק מורשה בתוקף כדין.

3.9. במידה והמציע מעסיק עובדים, מי שמנהל תיק ניכויי/ם לעובדיו, ומשלם עבורם את   כל התנאים הסוציאליים.

 1. התקציב הכולל אשר יעמוד להפקת האירועים יהיה בסך כולל של 900,000 ₪ לא כולל מע"מ. התקציב המצוין הינו שערוך והחברה תהא רשאית להגדיל ו/או להקטין את התקציב בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהא שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר לכך.
 2. התמורה בעבור מתן השירותים הינו סכום של עד 10% מתקציב האירועים לעיל.
 3. תקופת ההתקשרות תהיה לעריכת האירועים שיערכו בחודש אפריל, 2018 בהתאם להנחיות החברה העירונית  ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 4. המציע אשר ייבחר ע"י החברה העירונית יידרש לחתום על הסכם מתאים וכן להמציא, בין היתר, ערבות בנקאית כדין בסך של 20,000₪ לפקודת החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ להבטחת עמידתו וקיום כלל מחויבויותיו תחת ההסכם.
 5. המציע אשר ייבחר ע"י החברה העירונית יידרש להציג  אישור ביטוח בנוסח אשר יצורף בהסכם ואשר יכלול בין היתר, ביטוח צד ג' בגבולות אחריות של סך 1,000,000₪ בו תהיה עיריית ראשון לציון והחברה העירונית ירשמו כמוטבים, אישור הביטוח יומצא לחברה העירונית ויהיה כפוף לאישור החברה העירונית.
 6. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל גב' טלי צ'רנר במשרדי החברה העירונית, אגף תרבות  בטלפון: 03-9484822, ובדואר אלקטרוני tali@hironit.co.il וזאת עד ליום 23.1.2017.
 7. את כל ההצעות יש להכניס למעטפה סגורה. את המעטפה הסגורה יש להגישה עד ליום 29.1.2018 בשעה 15:00 (להלן: "היום הקובע") למשרדי החברה העירונית, רח' תרמ"ב 7, קומה 1 ראשון לציון.
 8. על המציע לצרף את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים כנדרש לעיל.
 9. ההצעות אשר תמצאנה ראויות יוצגו בפני ועדת ההיגוי של החברה העירונית.
 10. אין בהזמנה זו בכדי לחייב את החברה העירונית לתקשר עם אחד המציעים, והחברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל הצעת הפקה שתוגש ואף לא לקבל כל הצעה.
 11. אין החברה העירונית מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ותהא רשאית לבטל את "הקול קורא" כולו או חלקו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדית. כמו כן, שומרת לעצמה החברה העירונית את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות.

 

        אלי פולק, מנכ"ל

החברה  העירונית ראשון לציון

לתרבות ספורט ונופש בע"מ

לשאלות הבהרה ותשובות לחצו כאן

 

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד

GUI: Grid_1.asp
close