החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
חיפוש חוגים
דלג על חיפוש חוגים
הרשמה בקליק ראשון
לנוחיותך, ניתן לחפש את המסגרת המבוקשת על פי שם הצהרון / שם הגן / שם בית הספר / חוג
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים
לוח אירועים

קול קורא להקמה והפעלת ירידים במסגרת אירועי פורים

 

הזמנה להשתפות ב"קול קורא" 008/17

הזמנה לקבלת הצעות לזיכיון, הקמה והפעלת ירידים במסגרת אירועי פורים 2018 בראשון לציון


 1. החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ (להלן: "החברה העירונית") מזמינה בזאת יזמים להגיש הצעות עבור הקמה והפעלת ירידים במסגרת אירועי פורים 2018 בראשון לציון שיערכו בתאריך 01.03.2018 בין השעות 10:00 – 14:00. 

 2. הדוכנים יופעלו במתחמים שיפורטו להלן:

2.1 במתחם פארק שקמה – כ – 10 דוכני אומנות ו- 4 – דוכני מזון מהיר ושתיה.

2.2 מתחם גן המושבה – כ – 15 דוכני אומנות ו – 4 דוכני מזון מהיר ושתיה. 

 1. היזם יהא אחראי, בין היתר:

3.1. גיוס מפעילי הדוכנים, שיהיו כפופים לאישור נציג החברה העירונית;

3.2. דוכנים העומדים בכל דרישות הבטיחות והמשטרה עפ"י כל דין;

3.3. הכנת תשתיות הכוללות פריסת חשמל לדוכנים מלוח מרכזי ועמידה בדרישות חוק החשמל ו/או כל דין;

3.4. קבלת אישור משרד הבריאות להפעלת הדוכנים וממכר המזון וכן כל אישור אחר ו/או נוסף הדרוש בהתאם לדין החל;

3.5. הכנת תכנית פריסת הדוכנים שתעבור לאישור החברה העירונית;

3.6. קבלת כל האישורים וההיתרים הדרושים לשם הפעלת הדוכנים אשר יועברו לחברה העירונית טרם הפעלת הדוכנים ופתיחת הירידים לציבור.

 1. יובהר כי חל איסור על שימוש בגז או באש. כמו כן, חל אישור על מכירת משקאות אלכוהוליים.
 2. דוכני המזון יכללו מזון מהיר ושתייה (מאושר משרד הבריאות).  

 3. להלן התנאים המקדמיים להשתתפות ב"קול קורא":

6.1. המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בהקמת והפעלת ירידים.

6.2. על המציע לנהל ספרי חשבונות כנדרש ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו -

1976.

6.3. המציע הינו בעל אישור תקף על ניהול פנקסים כדין (או אישור שהוא פטור מלנהלם)

מאת פקיד השומה האזורי או רו"ח מוסמך וכן אישור על ניכוי מס במקור.

6.4. המציע הינו בעל תעודת היתר לעסוק עם גופים ציבוריים מאת שלטונות מע"מ.

6.5. המציע הינו בעל רישיון עוסק מורשה בתוקף כדין.

 1. הזכיין אשר ייבחר ע"י החברה העירונית יידרש לחתום על הסכם מתאים וכן להפקיד ערבות בנקאית כדין בסך של 5,000 ₪ לפקודת החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ להבטחת עמידתו וקיום כלל מחויבויותיו תחת ההסכם.
 2. הזכיין אשר ייבחר ע"י החברה העירונית יידרש להציג  אישור ביטוח בנוסח אשר יצורף בהסכם ואשר יכלול בין היתר, ביטוח צד ג' בגבולות אחריות של סך 1,000,000₪ בו תהיה עיריית ראשון לציון והחברה העירונית רשומות כמוטבים.
 1. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל נתי יאבו/מיכל שם טוב בטלפון: 03-9650063 שלוחה 140 וזאת עד ליום 10.12.2017.
 2. על המציע לצרף את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים כנדרש לעיל.
 3. המשתתף יצרף להצעתו, בין היתר, את התמורה הכספית המוצעת אשר תשולם לחברה העירונית ע"י המציע עבור מתן הזכות להפעלת הירידים באירוע פורים 2018 במתחמים המפורטים לעיל.    
 4. את כל ההצעות יש להכניס למעטפה סגורה. את המעטפה הסגורה יש להגישה עד ליום 21.12.2017 בשעה 15:00 (להלן: "היום הקובע") למשרדי החברה העירונית, רח' תרמ"ב 7 ראשון לציון.
 5. ההצעות אשר תמצאנה ראויות יוצגו בפני ועדת ההיגוי של החברה העירונית.
 6. אין בהזמנה זו בכדי לחייב את החברה העירונית לתקשר עם אחד המציעים, והחברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל הצעת הפקה שתוגש ואף לא לקבל כל הצעה.
 7. אין החברה העירונית מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ותהא רשאית לבטל את "הקול קורא" כולו או חלקו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדית. כמו כן, שומרת לעצמה החברה העירונית את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות.

 

        אלי פולק, מנכ"ל

החברה  העירונית ראשון לציון

לתרבות ספורט ונופש בע"מ

 

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד