החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ

קול קורא להפקה הקמה והפעלת יריד קולינרי במסגרת פסטיבל ראשון לציון
הזמנה להשתפות ב"קול קורא" 005/17
הזמנה לקבלת הצעות להפקה הקמה והפעלת יריד קולינרי במסגרת
פסטיבל ראשון לציון שיערך בתאריכים 8-9.10.2017 בין השעות 19:00 עד 23:00 .
 
החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ (להלן: "החברה העירונית") מזמינה בזאת יזמים להגיש הצעות עבור הפקה הקמה והפעלת יריד קולינרי במסגרת
פסטיבל ראשון לציון שיערך בתאריכים 8-9.10.2017 בין השעות 19:00 עד 23:00 (להלן: "יריד קולינארי").
היריד הקולינארי יפעל במתחם גן המושבה אשר נמצאת במרכזה של העיר ראשון לציון (להלן: "גן המושבה") במתחם הדשא המזרחי.
היריד הקולינארי יכלול כ – 40 (ארבעים) דוכנים הכולל בתוכם מתחם סגור לממכר יין/בירה וכן, כ – 20 (עשרים דוכני אומנים) בשדרת הדקלים המרכזית של גן המושבה.
היזם יהא אחראי, בין היתר:
4.1. גיוס מפעילי הדוכנים, שיהיו כפופים לאישור נציג החברה העירונית;
4.2. הכנת התשתיות ליריד, לרבות, תשתיות מים וניקוז, תשתית חשמל ורישוי תשתית החשמל, אישור משטרת ישראל, אישור משרד הבריאות וכל דרישה אחרת בהתאם לקבוע בכל דין;
4.3. הכנת תוכנית פריסת הדוכנים;
4.4. הכנת תוכנית בטיחותית מאושרת על ידי מהנדס הבטיחות;
4.5. הכנת תוכנית פריסה חשמל ותאורה מאושרת על ידי בודק חשמל מוסמך;
4.6. קבלת כל האישורים וההיתרים הדרושים לשם הפעלת הדוכנים והיריד הקולינארי.
יובהר כי חל איסור חמור על שימוש בגז או באש.
סיור מציעים יערך בתאריך 17 באוגוסט, 2017 בשעה 13:00 נפגשים ברחבת הדשא המזרחי בגן המושבה ראשון לציון. טופס הגשת הצעת מחיר יינתן בסיור המציעים. סיור המציעים אינו חובה.   
להלן התנאים המקדמיים להשתתפות ב"קול קורא":
7.1. היזם היינו בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בהקמת והפעלת ירידים.
7.2.  המשתתף הוא בעל מחזור כספי של 500,000 ₪ (חמש מאות אלף שקלים חדשים), כולל מע"מ, לכל הפחות בתחום עיסוק ייזום ו/או הפקת ירידים בכל אחת מן השנים 2014,2015,2016. המשתתף יידרש לצרף אישור רו"ח המעיד כי המשתתף הוא בעל מחזור כספי שנתי, כמפורט בסעיף זה, בנוסח המצורף כנספח א' למסמכי ה"קול קורא".
7.3. היזם ישתתף בסיור מציעים.
7.4. על המציע לנהל ספרי חשבונות כנדרש ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו -
1976.
7.5. המציע הינו בעל אישור תקף על ניהול פנקסים כדין (או אישור שהוא פטור מלנהלם)
מאת פקיד השומה האזורי או רו"ח מוסמך וכן אישור על ניכוי מס במקור.
7.6. המציע הינו בעל תעודת היתר לעסוק עם גופים ציבוריים מאת שלטונות מע"מ.
7.7. המציע הינו בעל רישיון עוסק מורשה בתוקף כדין.
7.8. במידה והמציע מעסיק עובדים, מי שמנהל תיק ניכויי/ם לעובדיו, ומשלם עבורם את   כל התנאים הסוציאליים.

תקופת ההתקשרות תהיה לשנה אחת. דהיינו, היזם יחתום על חוזה הפעלה ליריד קולינארי במסגרת פסטיבל ראשון בשנת 2017 בלבד . לחברה העירונית תהיה זכות ברירה  להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות אופציה נוספות בת שנה אחת כל אחת והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה העירונית.
הזכיין אשר ייבחר ע"י החברה העירונית יידרש לחתום על הסכם מתאים וכן להפקיד ערבות בנקאית כדין בסך של 30,000 ₪ לפקודת החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ להבטחת עמידתו וקיום כלל מחויבויותיו תחת ההסכם.

הזכיין אשר ייבחר ע"י החברה העירונית יידרש להציג  אישור ביטוח בנוסח אשר יצורף בהסכם ואשר יכלול בין היתר, ביטוח צד ג' בגבולות אחריות של סך 1,000,000₪ בו תהיה עיריית ראשון לציון והחברה העירונית ירשמו כמוטבים.

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל מר גילעד וייס, באמצעות דואר אלקטרוני gilad@hironit.co.il.

על המציע לצרף את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים כנדרש לעיל.

את כל ההצעות יש להכניס למעטפה סגורה. את המעטפה הסגורה יש להגישה עד ליום 24 באוגוסט, 2017 בשעה 15:30 (להלן: "היום הקובע") למשרדי החברה העירונית, רח' תרמ"ב 7 ראשון לציון.
ההצעות אשר תמצאנה ראויות יוצגו בפני ועדת ההיגוי של החברה העירונית.

אין בהזמנה זו בכדי לחייב את החברה העירונית לתקשר עם אחד המציעים, והחברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל הצעת הפקה שתוגש ואף לא לקבל כל הצעה.

אין החברה העירונית מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ותהא רשאית לבטל את "הקול קורא" כולו או חלקו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדית. כמו כן, שומרת לעצמה החברה העירונית את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות.
 
        אלי פולק, מנכ"ל
החברה  העירונית ראשון לציון
לתרבות ספורט ונופש בע"מ
הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד