תקנון רישום

הנחיות הרשמה ותשלום שכר לימוד, נוהל החלפת קורס, אי פתיחת קורס ועוד....

תקנון רישום

הנחיות, הרשמה ותשלום שכר לימוד

 

1.     אופן ההרשמה:

 

ניתן להרשם:

א.  בטלפון  (בכרטיס אשראי בלבד):  03-9500637,  03-9642269.

ב.  בדואר:  יש לשלוח לכתובת - ז'בוטינסקי  16, (קניון לב ראשון)ראשל"צ, מיקוד 755299.

    (בהרשמה  בדואר, אין לצרף מזומנים)

ג.  בפקס (בכרטיס אשראי בלבד).

ד.  באופן אישי:  במשרדי הקתדרה.

ה.  באימייל :  Katedra@hironit.co.il .

ו.  יש לוודא שההרשמה מבוצעת ע"ג טופס מסודר, חתום ומאושר.

   

2.     אופן התשלום:

 

     א.  בכרטיס אשראי (ויזה, לאומי קארד, ישראכרט, דיינרס, אמריקן אקספרס):

          בתשלום אחד או בתשלומים, כמפורט בטבלת שכר הלימוד (ללא ריבית).

     ב.  בהמחאה / המחאות:  בתשלום אחד או בתשלומים חודשיים שווים עד למספר התשלומים שנקבע

          בפרטי הקורס. תאריך ההמחאה האחרונה, לא יהיה מאוחר מחודש אחרי סיום הקורס. את ההמחאות

          יש לרשום לפקודת החברה העירונית, ולצרף את כולן לטופס הרשמה.

     ג.   התחייבות של מקום עבודה או גורם משלם אחר : יש לצרף לטופס ההרשמה, מכתב התחייבות רשמי

         של מקום העבודה או הגורם המשלם. המכתב יכלול שם מוסמך וחתימתו, חותמת, וכן התחייבות

         לתשלום לקתדרה, בגין שכר לימוד ותשלומים אחרים כמתחייב מנוהל ההרשמה.

 

    3.  הודעות לקתדרה: 

         יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח בדואר או בפקס וכן את אישור המשלוח.

         הקתדרה לא תתחשב בטענה שמכתב כלשהו נשלח בדואר או בפקס ולא הגיע, אלא בצירוף הוכחה

        לכך (כגון אישור משלוח פקס, דף פירוט שיחות  מ"בזק"  או אישור על דואר רשום). אם לא תצורף

         הוכחה, הנושא יטופל בהתאם למועד הפנייה החדש.  המועד הקובע הוא, תאריך קבלת הפנייה בכתב,

         במשרדי הקתדרה.

   4.   נוהל החלפת הקורס:

   א.   בקשה להחלפת קורס תוגש בכתב בלבד, למשרדי הקתדרה.  לא יתקבלו הודעות הקפאה, דחייה או

         ביטול בטלפון.  המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה במשרדי הקתדרה.      

  

ב.  בקורסים, המועד האחרון לביטול ההרשמה , הינו לאחר המפגש הראשון.

   ג.  במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר את לימודים

       תקינים, במשך שלושה שבועות לכל הפחות,  יש לפנות מיידית למשרדי הקתדרה בכתב ובצירוף

       מסמכים רלוונטים.  כל בקשה תיבדק לגופו של עניין. יש לשלוח את הבקשה, מיד לאחר שאירע

       המקרה שגרם להפסקת הלימודים.

 

  ד.  לא ניתן להעביר זכות הרשמה לאדם אחר ללא אישור הנהלת הקתדרה.

  ה.  אין לעבור מקורס אחד לאחר,  ללא אישור מהנהלת הקתדרה.

  ו.  המחיר לשיעור ניסיון הינו 30 ₪. אם לאחר השיעור, יחליט הלומד/ת להמשיך ללמוד בקורס, ייחשב

      התשלום לשיעור הניסיון, כחלק מעלות הקורס.

 

   על כל טופס הרשמה יש לחתום במקום המיועד לכך, כל פניה לקתדרה תיערך בכתב בלבד.

 

 

5.  אי פתיחת קורס:

     הקתדרה העירונית שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה

     אחרת.  במקרים אילו, יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם, ותשלח הודעה על כך.

 

6.  גמולי השתלמות:

     מורים ועובדי הוראה, יפנו אישית אל המפקח/ת המחוזי במשרד החינוך והתרבות להסדרת העניין מראש.

    עובדים בדירוג האחיד ועובדי המח"ר , יפנו לרכזי ההדרכה או למנהל/ת משאבי אנוש במקום עבודתם.

 

7.  הנחות:

     א.  שכר הלימוד המלא של הקורסים והפעילויות בקתדרה הוא שכר הלימוד המפורסם בעלון.

     ב.  פירוט ההנחות המלא מצ"ב.

ג.       במקרה שתלמיד(ה) זכאי לשתי הנחות או יותר, תינתן ההנחה הגבוהה מבין ההנחות התקפות.

ד.      בשום מקרה לא יהיה כפל הנחות ואין הנחות מצטברות.

ה.     לא תינתנה הנחות על התשלום להרצאות בקתדרה בהיכל התרבות (כניסה עם כרטיסיות),

וכן על קורסי מחשבים.

ו.       בקבוצות שתתארגנה מיוזמתן להמשך לימודים, המחיר ייקבע על בסיס נתונים מחודש.

 

  

 

    8. מפגש חלופי:

    א. במקרה שלומד/ת לא הגיע/ה לפעילות אחת או יותר, אין הקתדרה העירונית מחויבת לספק לו/לה

       פיצוי כספי או סעד אחר, כמפורט בנוהל ביטול הרשמה.

 

    ב. על אף הנאמר לעיל, הקתדרה תעשה כמיטב יכולתה ועל פי האפשרויות לפצות תלמיד שהחמיץ מפגש,

        באמצעות הצעה למפגש חלופי במידה וניתן הזכאות עד שני מפגשים לתלמיד (על בסיס מקום פנוי),

        לתקופה   מוגבלת בתקופת הסמסטר אליו נרשם בקשה לכניסה למפגש חלופי מחייבת הודעה מראש

        למפגש חלופי מחייבת הודעה מראש למורה / מנחה / מרצה.

      

    ג. הכרטיסייה משנה"ל תשע"ה תקפה לשנה"ל תשע"ו בחודשים אוקטובר - דצמבר 2015.

 

   9. שינויים בלתי צפויים:

     במועדי המפגשים, עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי צפויים. כמו כן עלול להיווצר מצב

     שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף על פי שהיתה כוונה לקיימו. הזכות לשינויים שמורה.

 

   *10 זכאות להנחה בגובה של 10% , על בסיס הצגת תעודה או אישור מתאים.

      גימלאים, עובדי החברה העירונית, עובדי עירייה, משפחות חד הוריות, "חבר", חיילים בשירות חובה,

      נכי צה"ל , מורים גימלאים, חברי הסתדרות המורים/ארגון המורים, נכים המוכרים ע"י ביטוח לאומי,

     

     זכאות להנחות בגובה של 15% למשפחות שכולות.

 

  *הערות:

    1. למעט קורסי מחשבים,  מכללה בהיכל התרבות,  וקורסים המוזמנים ע"י הלומדים.

    2. במקרים מיוחדים, ניתן לפנות לוועדת הנחות, בלוויית תלושי שכר ואישורים המאמתים את הבקשה,

        מיד אחרי הרישום לקורס. לא תינתנה הנחות מיוחדות בדיעבד.

 

 

הדפסשלח לחבר
חיפוש חוגים